Auditori-Teatre SALA SANTA LLÚCIA
  SABIEU QUE de la nostra ENTITAT?
 
Sabieu que, el primer document escrito que este de l'entiat data del 19 de març del 1327.

Es tracta de un testament fet per un cofrade (en l'actualitat seria soci), anomenat RAMON SALVAT pel qual feia una deixa per un import de 6 diners.

Emes sent Procuradors Rafael Martorell y Francesc Marti y Sagristans Joseph Nolla dit Aguilo y Francesc Duran, en lo any 1731 van avia a Roma per aquellasAndulgencies que la Confraria tenia de ser lo Altar ser previllejat que fen dia una Misa en dit Altar tots los dilluns de 10 anys y la octava de Difunts se trea un anima del Purgatori, y van concedi Sentedat en lo any 1695 y no eransino per 7 anys y si eran acabades tambeunasaltras Indulgencies de altra 7 anys concedides. Per lo any 1719 tambe se eran acabades tambe, van avia tambe en lo any 1731 a Roma y lo empeny era lo Senyor Joseph Figuerola que tenia un fill a Roma que era nabot del Segratari del General de la Horda de Santo Domingo.

Sabieu que,
El 8 de gener del 1423, un dels membres de la Confraria de Santa Llúcia, va fer testament i va crear una capellania que va instituir a perpetuïtat a l'altar de Santa Llúcia de l'Església de Reus, amb un censal mort de capital de 66 lliures i pensió de 55 sous.

A la darreria del segle XV i encara durant el segle següent va fer que es bastis un nou temple amb capacitat suficient degut al creixement de la població.

En aquest nou temple l’altar de Santa Llúcia, es va dirigir al presbiteri, al costat de l’altar major i a la banda de l’evangeli, és a dir, mirant l’altar major, a l’esquerra.

Sabieu que,
Que l'entitat tenia a l'interior del nou temple (Sant Pere), un vas o carner per poder enterrar els seus membres (5 de maig de 1620).

Que en el 1624, es va organitzar la primera celebració de Sant Isidre, amb una sèrie d'actes religiosos i populars. Durant 1627, es va rebre una relíquia del Sant.

Que en el 1657, es va incorporar Sant Isidre a la denominació, sent en aquell moment el nom de Confraria de la Puríssima Concepció de Maria Santíssima, de Santa Llúcia i Sant Isidre, de pagesos de la vila de Reus. En el transcurs del temps s'anà obrint pas la devoció de Sant Isidre, de manera que el seu nom aviat passà per davant del de Santa Llúcia, mentre que el de la Concepció va quedar oblidat, A pesar d'aquest canvi en tot moment. La gent la coneixia com a "confraria dels pagesos".

 
  Copyright Germandat de Sant Isidre i Santa Llúcia.